Varemont > Služby

Ústredné kúrenie

Postaráme sa o kompletnú dodávku a montáž rozvodov ústredného kúrenia vo všetkých typoch súkromných i priemyselných budov. Pripojíme vám vykurovacie telesá, konvektory a všetky systémy optimálne nastavíme a vyregulujeme. Dodáme vám kotly na plyn, elektrinu či tuhé palivá. Sme špecialisti na podlahové kúrenie. Ak potrebujete tepelné čerpadlo, vyberieme, dodáme a namontujeme vám najefektívnejšiu variantu. Pripravíme vám projektovú dokumentáciu, konštrukčné detaily a schémy zapojení. Môžeme vám byť nápomocní aj pri montáži a výmene radiátorov či radiátorových ventilov. Zaoberáme sa solárnym ohrevom, dodávkou a montážou špičkových solárnych kolektorov.

• realizácia podlahového vykurovania (stenové, stropné)
• montáž radiátorov
• solárny ohrev

• tepelné čerpadlá
• výmena radiátorov a radiátorových ventilov

Plynovod

Postaráme sa o projekt plynofikácie pre váš objekt. Pripravíme vám efektívny návrh veľkosti plynovej prípojky a vhodné napojenie na spotrebiče (plynový kotol, plynové kachle či sporák). Podrobne vypracujeme projektovú dokumentáciu, pôdorysy a izometrické schémy rozvodov. Dodáme a vybudujeme vám vonkajšie plynovody, vrátane výkopových prác a nastavenia prípojok. Venujeme sa taktiež výmene plynových stúpačiek. Po dokončení montáže vykonávame tlakovú skúšku, ktorej výsledkom je revízna správa vykonaná autorizovaným technikom.

• plynové kotolne

Vodovod

Postaráme sa o dodávku a montáž rozvodov vody a kanalizácie. Využívame plastové, plasthliníkové, nerezové, pozinkované a medené vodovodné potrubia. Zabezpečíme vám montáž solárnych systémov pre ohrev vody. Do našich služieb patrí aj dodávka a montáž požiarnych vodovodov, spolu s hydrantom a povinnou revíziou. Zaoberáme sa aj vonkajšími vodovodmi a výstavbou kanalizácií, vrátane zemných prác, vytýčenia trasy a dodávky vybraného potrubia. Dodávame nadzemné a podzemné hydranty, vodomerné šachty. Montujeme vodomery pre malé byty a veľké priemyselné budovy. Vykonávame monitoring a diagnostiku kanalizácie. Zaoberáme sa dodávkou a montážou technologických zariadení na úpravu kvality pitnej a úžitkovej vody.

• montáž vodomerov
• návrh a dodávka meracej a regulačnej techniky

• monitoring stavu kanalizácie
• montáž a dodávka zariadení na úpravu vody

Montáže a realizácie

Realizujeme výmenu ležatých a stúpačkových rozvodov zdravotechniky v bytových domoch. Vlastníme platné oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov v interiéri jednotlivých objektov. Medzi široké spektrum našich služieb patrí aj výstavba inžinierskych sietí. Posúdime zámer výstavby, vypracujeme detailnú projektovú dokumentáciu, vykonáme nutné opravy či rekonštrukcie. Nerobí nám problém ani komunikácia s požadovanými štátnymi orgánmi a majiteľmi sietí. Realizujeme aj kolaudáciu a skúšobnú prevádzku. Vykonávame aj zváranie spojov z termoplastov pravidelným kalibrovaným zváracím zariadením Widos ESI 4000. Rozsah našich činností doplňuje jadrové vŕtanie, čo je rezanie muriva či železobetónu diamantovými segmentami. Tento spôsob vŕtania je presný, neničí okolie, ani nevydáva neželané vibrácie, šetrí čas a vaše náklady.

• kompletná dodávka  a realizácia technického zariadenia rodinných domov ako aj budov na priemyselné využitie
• výmena ležatých a stúpačkových rozvodov zdravotechniky v bytových domoch (s platným oprávnením na odstraňovanie azbestových materiálov v interiéri budov)
• návrh a dodávka meracej a regulačnej techniky

• výstavba inžinierskych sietí
• jadrové vŕtanie
• zváranie spojov z termoplastov pravidelným kalibrovaným zváracím zariadením Widos esi 4000

Servis

Našim klientom poskytujeme bezplatné odborné poradenstvo a konzultácie, najmä v prípade rozsiahlych komerčných a priemyselných projektov. Je pre nás nesmierne dôležité, aby sme investora oboznámili so všetkými fázami inštalačných či opravných prác. Naše činnosti pozostávajú aj z vypracovania podrobných cenových ponúk a rozpočtov, spolu so súhrnným zoznamom plánovaných materiálov. Našim klientom poskytujeme nepretržitú havarijnú službu v prípade nečakaných porúch, vád a poškodení na kanalizačnom, vodovodnom a plynovom potrubí.

• bezplatné poradenstvo
• vypracovanie cenových ponúk

• havarijná služba

Prísne dodržujeme pravidlá bezpečnosti pri práci a požadované služby dokončujeme vždy v dohodnutom termíne

Komplexné technické zariadenie budov

Navrhujeme riešenia na kľúč, ktoré vám pomôžu ušetriť množstvo nákladov na energie a lepšie optimalizovať vaše prevádzkové náklady. Pri každom projekte dbáme na citlivé riešenia v súvislosti s okolitým prostredím, na prísne dodržiavanie termínov a pozáručný servis.

Viac ako 25 rokov profesionálnych skúseností je garanciou vašej spokojnosti.

Oblasti, v ktorých pôsobíme zahrňujú vykurovanie, zdravotechniku a plynoinštaláciu. Súčasťou našich služieb je projektovanie, montáž, regulácia, meranie, technické poradenstvo a havarijná služba.